Curriculum voor de toekomst (2023)

Het primair envoortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De overheid moet ervoorzorgen dat de inhoud van het onderwijs (het curriculum) blijft aansluiten op de toekomst. En dus bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf.

Wat leerlingen moeten kennen en kunnen

In het curriculum staat wat leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De regering en Tweede Kamer stellen het curriculum voor alle scholen wettelijk vast. Het curriculum is beschreven in onderwijsdoelen die bestaan uit:

Scholen gebruiken het curriculum om hun onderwijs vorm te geven naar eigen visie op het onderwijs.

(Video) Curriculum of the Future

Curriculum moet beter aansluiten op ontwikkelingen in de maatschappij

Samen met onder andere leraren, schoolleiders, wetenschappers en andere experts werkt de overheid aan de actualisatie van het curriculum. Het curriculum dat scholen nu gebruiken sluit niet meer goed aan bij ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs. Ook is er te weinig samenhang tussen de verschillende onderwijsdoelen. Het nieuwe curriculum moet leerlingen beter voorbereiden op de toekomst.

Voorstellen voor verbetering van het curriculum

Leraren en schoolleiders hebben in 2019 voorstellen gemaakt voor het verbeteren van het curriculum. Dit deden zij onder de naam Curriculum.nu. Zij dachten na over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In de voorstellen is gewerkt vanuit een vakinhoudelijke visie naar concrete onderwijsdoelen, de zogenoemde bouwstenen. Duizenden leraren en andere deskundigen uit het onderwijs hebben op meerdere momenten feedback gegeven op de voorstellen.
De voorstellen moeten zorgen voor toekomstgericht onderwijs, met:

 • een betere balans tussen kennis, persoonsvorming en leren samenleven;
 • betere aansluiting tussen het basis-, voortgezet en vervolgonderwijs. Ook wordt de aansluiting tussen vmbo, havo en vwo in het voortgezet onderwijs verbeterd.
 • het voorkomen van een te vol curriculum;
 • samenhang van de onderwijsinhoud binnen en tussen vakken en leergebieden;
 • meer duidelijkheid en ruimte voor eigen keuzes voor scholen en leraren.

Het project Curriculum.nu is afgerond.

(Video) Curriculum van de Toekomst en leesbevordering

Adviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

De wetenschappelijke Curriculumcommissie geeft de minister en de Tweede Kamer onafhankelijk advies over de actualisatie van het curriculum. Deze commissie is in 2020 op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld. De commissie kijkt naar de voorstellen van Curriculum.nu. En geeft advies over de opdracht aan SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) om de voorstellen van Curriculum.nu te vertalen naar concrete onderwijsdoelen. SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum.

De commissie heeft sinds januari 2021 4 adviezen gegeven:

 • Het 1e advies gaat over de vraag of de voorstellen van Curriculum.nu voor SLO technisch en inhoudelijk bruikbaar zijn om deze om te zetten naar kerndoelen en examenprogramma’s.In de publiekssamenvatting tussenadvies 1 'Kaders voor de toekomst' wordt het advies van de Curriculumcommissie samengevat.
 • In het 2e advies geeft de commissie een aantal aanbevelingen over de opdracht aan SLO voor het bijstellen van de kerndoelen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • In het 3e advies geeft de commissie een aantal aanbevelingen over de opdracht aan SLO voor het bijstellen van examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs.
 • In het 4e advies geeft de commissie een aantal aanbevelingen voor een systeem van vaste momenten van onderhoud om het curriculum actueel te houden.

Daarnaast heeft de commissie 2verdiepende studies gedaan:

(Video) Curriculum van de toekomst: meer aandacht voor creativiteit!

 • In destudie Kaders voor Kansengeeft de commissie advies over kansengelijkheid in het curriculum.
 • In de studie Samenhang in het curriculum geeft de commissie advies over verschillende vormen van samenhang in het curriculum.

Kerndoelen voor basisonderwijs primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs

SLO heeft de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor de basisvaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om kerndoelen voor de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.De bijstelling van het referentiekader taal en rekenen wordt hierin meegenomen.

Hierbij blijft het belangrijk dat leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders goed betrokken worden.Begin 2023wordt bepaald of het proces op koers ligt. Dan worden de kerndoelen van andere leergebieden ook bijgesteld.

In de zomer van 2023 zullen de conceptkerndoelen voor de basisvaardigheden worden opgeleverd. Daarnaworden deze conceptdoelen in de praktijk getoetst. Dit gebeurt in de schooljaren 2023/2024en 2024/2025op een aantal scholen. Hierbij kijkt men of de doelen uit te voeren zijn, of ze eenduidig zijn en of leraren er goed onderwijs mee kunnen geven.

(Video) Tom Franse over Project Based Learning (PBL) | Welkom in de toekomst #2

Op basis van deze praktijktoets en het eindadvies van de wetenschappelijke commissie worden de aangescherpte kerndoelen basisvaardigheden voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in 2025in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Eindtermen voor bovenbouw voortgezet onderwijs

De eindtermen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs worden op een andere manier geactualiseerd. Dit is omdat met de eindtermen ook de examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs moeten worden geactualiseerd. Ook hier krijgt SLO de opdracht om samen met het onderwijsveld de eindtermen voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen.

SLO begint bij de vakken waar een actualisatie het meest dringend is: Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, maatschappijleer en de betavakken. Dit is met de Tweede Kamer afgesproken. Begin 2022 starten deze vakvernieuwingen. Hoe snel dit gebeurt hangt af van de vraag hoeveel er verandert aan de vakken. Ook worden de examenprogramma’s op pilotscholen getest. Scholen en leraren blijven hierbijbetrokken.

(Video) Sena Zeewijk over online discriminatie | Welkom in de toekomst #5

Vakken die met elkaar samenhangenworden zoveel mogelijk tegelijkgeactualiseerd. Zo sluit de inhoud van verschillende vakken beter op elkaar aan. Ook wordt de doorlopende leerlijn tussen de verschillende schoolsoorten verbeterd. Het vervolgonderwijs wordt hier nauw bij betrokken.

Documenten

 • Kamerbrief over bijstellen kerndoelen funderend onderwijs Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bijstelling van de kerndoelen voor het ... Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2022
 • Kamerbrief over curriculum funderend onderwijs Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de achterstand in het curriculum ... Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2022
 • Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de aanpassingen in de aanpak van de verbetering van het lesprogramma (curriculum) ... Kamerstuk: Kamerbrief | 10-06-2020
 • Kamerbrief met kabinetsreactie op verbetervoorstellen voor curriculum basisonderwijs en voortgezet onderwijs Minister Slob geeft de Kabinetsreactie op de voorstellen voor verbetering van het curriculum van het basisonderwijs en voortgezet ... Kamerstuk: Kamerbrief | 09-12-2019
 • Kamerbrief advies coördinatiegroep Curriculum.nu Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het advies coördinatiegroep Curriculum.nu. Kamerbrief advies ... Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019
 • Kamerbrief afronding ontwikkelfase curriculumherziening Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de voortgang van de ontwikkeling van een verbeterdcurriculumvoor ... Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2019
 • Kamerbrief over het verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het verloop en vervolg ... Kamerstuk: Kamervragen | 20-12-2018
 • Kamerbrief met beantwoording vragen over brief Platform VVVO over de curriculumherziening Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op vragen van het lid ... Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2018
 • Kamerbrief over start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de start van de ontwikkelfase van de ... Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2018
 • Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de volgende fase van de herziening van het curriculum voor het ... Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2017
 • Infographic over herziening van het curriculum primair en voortgezet onderwijs Deze infographic laat zien hoe de bouwstenen tot stand komen om te komen tot de kern van wat leerlingen in het basisonderwijs en ... Publicatie | 13-02-2017
 • Herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs Plan van aanpak van de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Herziening van het curriculum in ... Rapport | 13-02-2017
 • Kamerbrief over vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het voorstel van wat kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet ... Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2017
 • Kamerbrief over curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. ... Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2016
 • Kamerbrief over toekomstgericht funderend onderwijs Kamerbrief van staatssecretaris Dekker over toekomstgericht funderend onderwijs. Kamerbrief over toekomstgericht funderend ... Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2014

Videos

1. Mickey Touwslager over het onderwijscurriculum van de toekomst | Welkom in de toekomst #1
(TMI.digitalegeletterdheid)
2. Het curriculum future: wat betekent een kandidaat voor jou in de toekomst?
(LEF Recruitment)
3. GO21 - onderwijs van de toekomst
(GO21 - het onderwijs van de toekomst)
4. Curriculum.nu: waarom, hoe en wat?
(Curriculum nu)
5. Waaruit bestaat een curriculum?
(Curriculum nu)
6. #onderwijs2032 - De toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 02/17/2023

Views: 6816

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.